Obowiązujące uchwały
 1. Składka miesięczna do koła wynosi 40 zł. Obowiązuje rozliczenie półroczne do 30 września i roczne do 31 marca. W przypadku rozliczania się przelewem wpłaty należy tak dokonywać, aby środki znalazły się na koncie koła w podanych wyżej terminach. Składka miesięczna dla myśliwych po 70 roku życia i młodzieży uczącej się w systemie dziennym do 25 roku życia wynosi 50%. 

 2. Wpisowe dla nowowstępujących do koła wynosi dziesięciokrotność składki do zrzeszenia wpłacanych do 30 dni od podjęcia decyzji o przyjęciu przez zarząd.

 3. Zakaz wykonywania polowania indywidualnego w czasie trwania polowania zbiorowego. Po zakończeniu polowania zbiorowego, można polować indywidualnie, pod warunkiem upewnienia się, czy polowanie zbiorowe zostało zakończone (kontakt z prowadzącym polowanie, lub członkiem zarządu).

 4. Polowania indywidualne mogą odbywać się w obwodzie 109 do godziny 24:00, dnia poprzedzającego polowanie zbiorowe.

 5. Polowanie indywidualne na kaczki i bażanty w obwodzie 109 może odbywać się każdego dnia tygodnia.

 6. Polowanie indywidualne na kaczki w obwodzie nr 63 może odbywać się w każdy dzień tygodnia.

 7. Polowanie indywidualne na bażanty w obwodzie nr 63 może odbywać się tylko raz w tygodniu w środę, sobotę lub niedzielę, pod warunkiem, że nie odbywa się w tym czasie polowanie zbiorowe.

 8. Obowiązek odpracowania 24 godzin (3 dniówek) w pracach gospodarczych na rzecz koła lub wnieść rekompensatę pieniężną w wysokości 50zł za każdą nieprzepracowaną godzinę wpłaconą do kasy koła.

 9. Warunkiem otrzymania upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego jest:

  • odpracowanie obowiązkowych 24 godzin, lub wpłacenia rekompensaty pieniężnej
  • zaliczenie dokarmiania, które określa się na podstawie przeprowadzonych kontroli paśników, wpisów w książce oraz opinii prowadzącego grupę
 10. Zwolnieni z prac gospodarczych na rzecz koła oraz obowiązku dokarmiania zwierzyny są myśliwi, którzy osiągnęli wiek emerytalny, tj 65 lat, albo całkowitą niezdolność do pracy tj. pierwszą grupę inwalidztwa, myśliwi którzy szacują szkody.

 11. Pobraną zwierzynę na użytek własny należy zważyć w wyznaczonych punktach tj. u kol. Władysława Kabaja oraz u kol. Stanisława Kosowskiego Dębica i kol. Wojciecha Wrony oraz kol. Marka Augustyńskiego Tarnów.

 12. Rozliczenie z kołem za pobraną tuszę do 30 dni od daty pobrania. Nie dotyczy to rozliczenia na koniec sezonu (do 31 marca), patrz uchwała nr 1.

 13. Obowiązek zgłoszenia pozyskanej zwierzyny grubej do łowczego wraz z podaniem wagi, w ciągu 24 godzin. SMS lub zdjęcie karty MP ze skupu

 14. W polowaniach indywidualnych na ptactwo obowiązuje wykup licencji w wysokości 120 zł. Zaproszonych gości obowiązuje wykup licencji na jeden dzień za 120 zł.

 15. Trofeum należy do myśliwego, który upolował daną zwierzynę zgodnie z obowiązującym prawem bez uiszczania dodatkowych opłat, a jeżeli etyka lub prawo zostały naruszone, o trofeum zdecyduje zarząd koła.

 16. Myśliwy wyznaczony na gospodarza polowania zbiorowego ma obowiązek zapewnić posiłek dla naganki i myśliwych. Dopuszcza się zastępstwo, które powinno być zgłoszone do zarządu koła na trzy dni przed wyznaczonym terminem.

 17. Upoważnia się skarbnika koła do posiadania pogotowia kasowego do wysokości 15000 zł.

 18. Upoważnia się łowczego i prezesa koła do wystawiania "upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego".

 19. Myśliwi, którzy ukończą 80 rok życia są zwolnieni ze składek członkowskich na rzecz koła.

 20. Myśliwy, który nie zwrócił druków odstrzałów, które straciły ważność nie może otrzymać nowych upoważnień. W przypadku zniszczenia lub zgubienia należy złożyć pisemne oświadczenie z podaniem powodu utraty powyższych dokumentów.

 21. Na polowania zbiorowe w obwodzie 109 można zaprosić dwóch gości. Zapraszający zgłasza gościa prowadzącemu polowanie.

 22. W polowaniach na zające mogą brać udział tylko członkowie koła.

 23. Każdy członek koła może zaprosić na polowanie indywidualne na rogacze gościa, za odpłatnością 500 zł, płatnych przy wypisaniu odstrzału na okres nie dłuższy niż 7 dni, począwszy od 1 lipca. Zarząd może zwolnić gościa z opłaty.

 24. Koło będzie prenumerować Łowca Tarnowskiego w ilości 15 sztuk na kwartał, płacąc za niego z kasy koła i udostępniać go bezpłatnie członkom koła.

 25. Walne zgromadzenie rozszerza skład zarządu, powołując podłowczego na czas określony, do końca kadencji, tj. do 2020 roku. Podłowczy podlega bezpośrednio łowczemu i ściśle wykonuje jego polecenia, jednocześnie jest pełnoprawnym członkiem Zarządu.

 26. Celem ochrony upraw przed szkodami wyrządzanymi na polach uprawnych wprowadza się obowiązkowe dyżury pełnione przez wszystkich członków koła według harmonogramu ustalonego przez łowczego koła (jeżeli istnieje taka konieczność).

 27. Łowczy koła wypisuję odstrzały na bażanty koguty od 11 listopada każdego roku. Jeżeli ktoś pozyska kozę lub koźle sarny i odda je do skupu po 1 października ma prawo otrzymać odstrzał na bażanty.

 28. Goście na polowaniach zbiorowych są zobowiązani uiścić kwotę 200 zł do kasy koła przed polowaniem, a na polowaniach indywidualnych 300 zł po wypisaniu odstrzału na tydzień. Jeżeli przez gościa na polowaniu zbiorowym zostanie pozyskana locha  o wadze 60 kg i więcej obowiązuje dopłata w wysokości 300 zł . Zarząd ma prawo zapraszać gości bez opłat.

 29. O odstrzale saren kóz i koźląt w obwodzie 109 decyduje zarząd koła. 

 30. Prace gospodarcze na rzecz koła w łowiskach mogą odpracowywać tylko członkowie koła w grupach i terminach organizowanych przez zarząd lub przez łowczego i prezesa w przypadkach konieczności. 

 31. Uchwala się opłatę na organizacje polowań zbiorowych (z wyłączeniem polowań zajęczych) w wysokości 10 złotych na miesiąc płatnych tak jak składki do koła. 

 32. Informację o przyjmowanych do koła zarząd będzie podawał wszystkim członkom do wiadomości przez mail'a lub sms'em. 

 33. Ustala się, że do wysyłanych powiadomień o walnym zgromadzeniu będzie dołączany preliminarz budżetowy i propozycje uchwał. 

Dodaj komentarz